Privacybeleid

Beleid inzake de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens

1. Principes

Het CIBG vindt het belangrijk om zich aan te passen aan de nieuwe realiteiten van de digitale technologie en te voldoen aan de nieuwe bepalingen van het Europese recht.

Deze portaalsite My Brussels is in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming genaamd).

Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hun meer controle over hun persoonsgegevens, met name door een uniform wettelijk kader te bieden.

Het CIBG, uitgever van de portaalsite My Brussels, heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bepaald in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

In deze rubriek vindt u een antwoord op de volgende vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens:

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk(e) doel(en)?

Het CIBG verzamelt persoonsgegevens slechts in de mate die nodig is om een specifieke functie te vervullen. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden hergebruikt.

De volgende gegevens worden verzameld:

  • Identificatiegegevens: uw naam en e-mailadres alsook alle informatie vervat in het contactformulier dat u hebt verzonden via de portaalsite My Brussels
  • Gegevens in verband met uw vragen wanneer u contact opneemt met een dienst van het CIBG Deze persoonsgegevens worden voor het volgende legitieme doeleinde verzameld en verwerkt:
  • Ontvangen van en antwoord geven op uw vragen wanneer u contact opneemt met een dienst van het CIBG

3. Wie kan toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn aanvaarding en geeft zijn duidelijke, expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn gegevens.

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

Door gebruik te maken van de diensten van deze website verklaart de gebruiker, in overeenstemming met het Belgisch en Europees burgerlijk recht, bevoegd te zijn om zijn rechten uit te oefenen, of – indien hij minderjarig is – dat hij de voorafgaande geldige toestemming van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers heeft verkregen.

Het CIBG ziet toe op de bescherming van de privacy van minderjarigen en moedigt ouders of wettelijke voogden aan actief betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen.
Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen in geen geval zelf toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor het gebruik van deze site.
Het CIBG kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de diensten gebruikt zouden worden zonder bovenstaande supervisie en toestemming.

4. Wie is de ontvanger van de persoonsgegevens?

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in artikel 5.5.. Ze mogen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij of een staat buiten de Europese Unie

5. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

E-mail: communicatie@cibg.brussels

6. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens van de gebruiker worden op rechtmatige, billijke en transparante wijze gebruikt voor de rechtstreekse verwerking van zijn aanvragen, berichten of inherente handelingen op de portaalsite My Brussels. De verwerking ervan geschiedt op zodanige wijze dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen verlies.

7. Welke rechten kunt u uitoefenen op de gegevens die u aanbelangen?

In overeenstemming met de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (GDPR), beschikt de gebruiker over een onbeperkt toezicht op de verwerking van zijn gegevens. De gebruiker kan de rechten die hem hierna worden toegekend, doen gelden door een gedagtekend en ondertekend verzoek te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart, die hij ter plaatse verstrekt of die hij per post verstuurt naar het adres CIBG, Kunstlaan 21 te 1000 Brussel of via e-mail naar privacy@cibg.brussels. Indien de aanvraag ter plaatse wordt ingediend, zendt de persoon die de aanvraag ontvangt de aanvrager onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs. Krijgt u geen voldoende antwoord op een vraag in verband met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, per e-mail aan dpo@cibg.bussels of per post naar het adres Functionaris voor Gegevensbescherming, CIBG, Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

7.1. Toegangsrecht

De gebruiker van de portaalsite My Brussels heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat hij de verwerkte gegevens in begrijpelijke vorm meedeelt, alsmede alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens.

Deze informatie wordt onverwijld en binnen de maand na ontvangst van het verzoek, verstrekt.

7.2. Recht op rectificatie

De gebruiker kan, zonder dat hem hiervoor kosten kunnen worden aangerekend, onjuiste hem betreffende persoonsgegevens laten verbeteren, alsmede hem betreffende persoonsgegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of indien de registratie, de communicatie of de bewaring ervan verboden is of indien ze langer dan de toegelaten periode bewaard werden, laten verwijderen of verwijderen.

De rectificaties of schrappingen van opgevraagde gegevens dienen door de verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand nadat het verzoek is gedaan, te worden doorgegeven aan de gebruiker en aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige en irrelevante gegevens zijn doorgegeven, tenzij kennisgeving aan deze ontvangers onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

7.3. Recht van bezwaar

De gebruiker heeft het recht zich om ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met een bepaalde situatie te verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens, tenzij ze worden verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen, indien ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of indien ze worden gebruikt voor een doel waarvoor de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verwerkingsverantwoordelijke uitgevoerde verwerking niet langer betrekking hebben op deze gegevens.

7.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die aan een verwerkingsverantwoordelijke werden verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en op computer leesbare vorm te verkrijgen, en heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien: a) de verwerking is gebaseerd op de instemming of een contract; b) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.

7.5. Recht om gegevens te vergeten en recht om de verwerking ervan te beperken

De gebruiker heeft recht op verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij heeft eveneens recht op beperking van het gebruik van zijn persoonsgegevens. In beide gevallen moet aan de in de regelgeving gestelde voorwaarden worden voldaan. Het privacybeleid doet geen afbreuk aan de rechten van het CIBG ten aanzien van bepaalde gebruikers ten opzichte van wie het contract, de wet of enig ander contractueel, regelgevend of juridisch document verdergaande exploitatie toestaat. In dit geval is de gunstigste norm voor het CIBG van toepassing.

8. Hoe worden cookies gebruikt?

Het CIBG heeft tot doel bezoekers van zijn portaalsite te informeren over het gebruik van wat in de wet omschreven wordt als “informatie opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker”, wat meer algemeen aangeduid wordt als “cookies”.

Een cookie is een bestand dat door de server van het CIBG wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, dat de bezochte website bijhoudt en dat een bepaalde hoeveelheid informatie over dit bezoek bevat.

De gebruiker kan de installatie van cookies op zijn computer weigeren door zijn browser dienovereenkomstig te configureren. Deze weigering kan echter de toegang tot bepaalde diensten op de portaalsite verhinderen of de functionaliteiten ervan verminderen.

8.1. Functionele cookies

De specifieke cookies op de portaalsite “My Brussels” worden gebruikt om de comfortfunctionaliteiten van de site te kunnen beheren. Door onze cookies worden de hiernavolgende gegevens opgeslagen:

In een cookie slaan we de taal op die door de gebruiker wordt gebruikt bij zijn bezoek aan de site om daarna de site onmiddellijk op te laden in de taal die door de gebruiker bij zijn laatste bezoek is gekozen. Deze cookie is gedurende één jaar geldig.

Wanneer de site wordt bezocht in een andere taal slaan wij in een cookie de referentietaal op waarin de gekozen kaart wordt weergegeven zodat de kaart opnieuw kan worden aangeboden in de gekozen taal. Deze cookie is één jaar geldig.

In een cookie slaan wij het sluiten van de cookies-band op zodat deze niet opnieuw wordt weergegeven telkens de site wordt bezocht. Deze cookie is een week geldig.

8.2. Statistische cookies

De portaalsite My Brussels maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om de aanwezigheid en het gedrag van de gebruikers op deze site te onderzoeken.

Dankzij statistische cookies krijgt de portaalsite My Brussels bijvoorbeeld zicht op het aantal bezoekers, hun geografische locatie, hun surftraject op de site (hoe ze op de site beland zijn, op welke pagina, de pagina’s die ze tijdens hun sessie bezochten en de pagina waarlangs ze de site verlieten), het tijdstip van het bezoek … Deze cookies zijn anoniem en maken het dus niet mogelijk u te identificeren. Ze kunnen tot 2 jaar lang meegaan.

9. Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen om uw gegevens te beschermen?

9.1. Kwaliteit

Het CIBG stelt alles in het werk om onjuiste, onvolledige, niet relevante of verboden gegevens waarvan het zou kennis hebben en die ze zou hebben verzameld, te corrigeren of te schrappen.

9.2. Vertrouwelijkheid

Het CIBG verzekert enerzijds dat de personen die onder haar gezag werken enkel toegang hebben tot en enkel de gegevens mogen verwerken die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of die essentieel zijn voor de behoeften van de dienst en anderzijds dat diezelfde personen op de hoogte worden gebracht van de principes en vereisten van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

9.3. Veiligheid

Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen heeft het CIBG passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen tegen accidentele of niet-geautoriseerde vernietiging, accidenteel verlies, wijziging, toegang en enige andere ongeautoriseerde verwerking van informatie die het via zijn portaalsite My Business heeft ontvangen.

De getroffen maatregelen moeten een passend beschermingsniveau bieden, rekening houdend met de aan de toepassing ervan verbonden kosten, de stand van de techniek ter zake, de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.

10. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden momenteel gedurende twee jaar bewaard. Daarna zullen de gegevens worden gewist. Hoe dan ook kan de gebruiker altijd vragen om zijn persoonsgegevens te wissen via de e-mail van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest: privacy@cibg.brussels

11. Het verwerkingsregister van persoonsgegevens?

In overeenstemming met artikel 30 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming genaamd), houdt het CIBG een register bij van de activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

12. Wat zijn de beroepsmogelijkheden?

Indien de gebruiker van mening is dat de persoonsgegevens zijn verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de Europese Verordening, kan hij kosteloos een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van moeilijkheden bij de uitoefening van bovengenoemde rechten of in geval van niet-naleving van de uit de verordening voortvloeiende verplichtingen (Gegevensbeschermingsautoriteit – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be – +32 (0)2 274 48 00 – +32 (0)2 274 48 35).

De gebruiker heeft ook een effectief recht van beroep tegen bepaalde handelingen en besluiten van de toezichthoudende autoriteit wanneer deze een juridisch bindende beslissing neemt of nalaat de gebruiker binnen drie maanden te informeren over de voortgang of het resultaat van zijn klacht.

Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de Europese verordening. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze dienst zullen het voorwerp van een poging tot minnelijke schikking vormen. Bereikt men geen minnelijke schikking, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België).

Een gedrukte versie van deze overeenkomst en elke kennisgeving in elektronische vorm wordt aanvaard in alle gerechtelijke of administratieve procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die in gedrukte vorm zijn gemaakt en bijgehouden.

Contactpersonen