Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van het internetportaal « My Brussels »

Onderstaande bepalingen geven aan onder welke voorwaarden het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) u toegang verleent tot het internetportaal «My Brussels». «My Brussels» is een initiatief van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), in samenwerking met de Brusselse partner-gemeenten en -instellingen. De website en de mobiele app worden onderhouden door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), parastataal van categorie « A » opgericht krachtens artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 21. 

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Het CIBG verleent u toegang tot «My Brussels» en tot de daarin opgenomen informatie mits u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op voorliggende pagina «Gebruiksvoorwaarden». Door de website «My Brussels» en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. Het CIBG kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

2. Utilisation de « My Brussels »

Het CIBG verleent u toegang tot «My Brussels». De gebruiker verbindt zich ertoe de website «My Brussels» te gebruiken met inachtneming van de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van het CIBG, zijn leveranciers en/of partners. 

3. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van het internetportaal «My Brussels»

In het algemeen kunnen het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en zijn partners op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website «My Brussels» dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien het CIBG gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1 Informatie

Als beheerder van het internetportaal zet het CIBG alle redelijke middelen in om ervoor te zorgen dat de informatie die op de internetportaal «My Brussels» wordt gepubliceerd, naar zijn beste weten up-to-date is. Het CIBG verleent evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat voornoemde website voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date is. Het kan zijn dat de op dit internetportaal opgenomen informatie inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt ter indicatie gegeven en wordt op gezette tijden gewijzigd. Het CIBG kan zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website aan te brengen. Het gebruik van deze website en bijgevolg van alle informatie die wordt verkregen of alle elementen die worden gedownload tijdens het gebruik van de dienst, vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De CIBG wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. De gebruiker erkent bovendien dat hij bij uitsluiting aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT-systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook. 

3.2. Toegang tot « My Brussels »

Deze website wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een « as-is » dienst en is volgens beschikbaarheid toegankelijk. Als beheerder van het internetportaal kan het CIBG geen enkele waarborg geven met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingsvrijheid van deze dienst, en kan evenmin waarborgen dat de met het gebruik van de dienst verkregen resultaten juist en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden. 

3.3. Hyperlinks

Het internetportaal «My Brussels» bevat koppelingen (hyperlinks) naar andere websites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter informatie beschikbaar worden gesteld. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) heeft geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van die informatie. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die uit de raadpleging daarvan kan voortvloeien. Wanneer u vanaf uw website een hyperlink wilt maken naar de portaalsite van het CIBG, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster (communicatie@cibg.brussels), die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw aanvraag ontvankelijk is. 

3.4. Handelingen van internetgebruikers

Het CIBG kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de door internetgebruikers gestelde handelingen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op «My Brussels» alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, database, gegevens, enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het CIBG. De namen en logo’s van het CIBG die worden weergegeven op voorliggende website, zijn auteursrechtelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Het is niet toegestaan de merken van de website «My Brussels» op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van deze website of van het CIBG, indien dat verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien het CIBG daardoor in zijn belangen kan worden geschaad of in diskrediet kan worden gebracht. Tenzij de gebruiker op voorhand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van het CIBG, is het hem strikt verboden deze website geheel of gedeeltelijk in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige andere manier te exploiteren. Elke inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

5. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

5.1. Principes

«My Brussels» doet er alles aan om zich aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit en aan de nieuwe bepalingen van het Europees recht. «My Brussels» is in overeenstemming met verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG). Deze verordening versterkt de rechten van de Europese burgers en geeft hen meer controle over hun persoonsgegevens, met name doordat een eengemaakt juridisch kader geboden wordt. In overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen heeft het CIBG, de maker van «My Brussels», een duidelijk en welomschreven beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) vastgelegd. Dit deel van voorliggend document geeft antwoord op onderstaande vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens: 

5.2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk(e) doel(einden)?

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) verzamelt enkel persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om een welbepaalde functie te vervullen. Die gegevens zullen niet voor andere doeleinden opnieuw gebruikt worden; De mogelijk verzamelde gegevens zijn de volgende: Naam van de persoon Hoedanigheid van de persoon E-mailadres van de persoon Telefoonnummer (facultatief) De gebruiker heeft het recht om aantevraagen dat zijn persoonsgegevens verwijderd worden door hier te clicken Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor het volgende gerechtvaardigde doel: de mogelijkheid scheppen dat de personen die incidenten aangemaakt of gedocumenteerd hebben, door de beheerders van het incident opnieuw gecontacteerd kunnen worden indien zij nadere informatie nodig hebben over de incidenten in kwestie. 

5.3. Wie kan zijn toestemming geven?

De gebruiker bevestigt zijn akkoord en geeft zijn duidelijke, uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van zijn gegevens. De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken (zie 5.7) Door gebruik te maken van de diensten van de website «My Brussels», verklaart de gebruiker overeenkomstig het Belgische en Europese burgerlijke recht dat hij bekwaam is om zijn rechten uit te oefenen, of, als hij minderjarig is, dat hij de voorafgaande geldige toestemming gekregen heeft van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordigers. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) waakt over de privacy van minderjarigen en vraagt de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers om zich actief in te laten met de online activiteiten van hun kinderen. Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen in geen geval hun eigen toestemming geven tot verwerking van hun persoonsgegevens voor de doeleinden van voorliggende website. Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de diensten gebruikt zouden worden zonder het genoemde toezicht en de genoemde toelatingen. 

5.4. Wie is de ontvanger van de persoonsgegevens?

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn bestemd voor uitsluitend gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke. In geen geval zullen zij doorgegeven worden aan een derde of naar een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie. 

5.5. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verantwoordelijke van de website «My Brussels» is: Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) E-mail: communicatie@cibg.brussels 

5.6. Welke verwerking ondergaan uw persoonsgegevens?

De gegevens van de gebruiker zullen op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze gebruikt worden voor de rechtstreekse verwerking van zijn aanvragen, zijn berichten of zijn handelingen waaraan hij via de website deelneemt. Zij zullen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of tegen verlies. 

5.7. Welke rechten kunt u uitoefenen op uw persoonsgegevens?

Overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikt de gebruiker over volledige leesbaarheid met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens. De gebruiker kan de hem hieronder toegekende rechten doen gelden door de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedagtekend verzoek over te maken, samen met een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart, dat hij ter plaatse overhandigt of met de post naar het volgende adres: Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) E-mail:communicatie@cibg.brussels – of via enig ander communicatiemiddel opstuurt. Indien het verzoek ter plaatse wordt overhandigd, reikt de persoon die het in ontvangst neemt, de verzoeker onmiddellijk een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs uit. Indien u geen voldoening krijgt in verband met een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, hetzij via mail: privacy@cibg.bussels, hetzij per brief naar het volgende adres: Functionaris voor Gegevensbescherming, CIBG, Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

5.7.1. Recht van inzage

De gebruiker van het internetportaal heeft het recht om vanwege de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens die het voorwerp van verwerkingen vormen, in begrijpelijke vorm te verkrijgen alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die verwerkingen. De inlichtingen worden onverwijld en ten laatste binnen de dertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld. 

5.7.2. Recht op rectificatie

De gebruiker is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kosteloos te doen rectificeren en is tevens gerechtigd de wissing en verwijdering te verkrijgen van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Binnen één maand te rekenen van het tijdstip van indiening van het verzoek deelt de verwerkingsverantwoordelijke de gevraagde rectificaties of wissingen van gegevens mee aan de gebruiker zelf, alsmede aan de personen aan wie de onjuiste, onvolledige of niet ter zake dienende gegevens zijn meegedeeld, voor zover de kennisgeving aan deze ontvangers niet onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen. 

5.7. 3. Recht van bezwaar

De gebruiker heeft het recht om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die specifiek verband houden met zijn situatie, zich ertegen te verzetten dat de hem betreffende gegevens het voorwerp van een verwerking vormen, tenzij deze verzameld worden voor het vervullen van een wettelijke verplichting, vereist zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan de gebruiker partij is of gebruikt worden voor een doeleinde waartoe de gebruiker ontegensprekelijk zijn toestemming gegeven heeft. In geval van gerechtvaardigd verzet mag de door de verwerkingsverantwoordelijke verrichte verwerking niet langer op deze persoonsgegevens betrekking hebben. 

5.7. 4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien: de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst; de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht. 

5.7. 5. Recht op vergetelheid en recht op beperking van de gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens verwijderd worden. Ook heeft hij het recht te verkrijgen dat het gebruik van zijn persoonsgegevens beperkt wordt. In beide gevallen moet aan de bepalingen van de verordening voldaan zijn. De gebruiker kan wissing van zijn persoonsgegevens aanvragen via volgende link: communicatie@cibg.brussels Het beleid inzake gegevensbescherming laat onverlet de rechten waarover het CIBG beschikt ten aanzien van bepaalde gebruikers die op grond van een overeenkomst, de wet of enig ander contractueel, reglementair of wettelijk document gemachtigd zijn om verdergaande bewerkingen uit te voeren. In dit geval is de gunstigste norm voor het CIBG van toepassing. 

5.8. Welk gebruik wordt gemaakt van cookies?

De website «My Brussels» is van plan de bezoekers in kennis te stellen van het gebruik van wat in de wet genoemd wordt: « informatie die is opgeslagen in de eindapparatuur van een eindgebruiker », beter bekend als « cookies ». Een cookie is een bestand dat door de server van de website «My Brussels» wordt verzonden en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, die een spoor bijhoudt van de bezochte internetsite. Dit bestand bevat een bepaald aantal gegevens over dit bezoek. De gebruiker kan weigeren dat cookies op zijn computer worden opgeslagen door de instellingen van zijn webbrowser dienovereenkomstig aan te passen. Evenwel kan dergelijke weigering tot gevolg hebben dat bepaalde diensten van het internetportaal ontoegankelijk worden.

5.8. 1. Functionele cookies :

De cookies die specifiek zijn voor de website «My Brussels», worden gebruikt om het gebruikscomfort van de website te verbeteren. Volgende gegevens worden door onze cookies opgeslagen: In een cookie slaan wij op welke taal de gebruiker gebruikt heeft bij zijn bezoek aan de website, waardoor de gebruiker bij een volgende bezoek de website ziet opengaan in de taal van zijn laatste bezoek. Deze cookie is één jaar geldig. Wanneer de website in het Engels geraadpleegd wordt, slaan wij de gekozen referentietaal voor kaartweergave op om zo de kaart opnieuw in de gekozen taal te kunnen aanbieden. Deze cookie is één jaar geldig. In een cookie slaan wij ook het afsluiten van de cookiebanner op, waardoor deze bij elk later bezoek niet langer op het scherm verschijnt. Deze cookie is één week geldig. 

5.8. 2. Statistische cookies :

De website «My Brussels» maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om het aantal bezoekers aan de website en hun surfgedrag te analyseren. Statistische cookies leveren de website «My Brussels» informatie op over onder meer het aantal bezoekers, waar die zich bevinden, wat hun traject is doorheen de website (hoe en via welke pagina zij in de site gekomen zijn, welke pagina’s zij verder geraadpleegd hebben en via welke pagina zij de website weer verlaten hebben), het ogenblik van het bezoek, enz. Deze cookies zijn anoniem en de levensduur ervan kan oplopen tot 2 jaar. 

5.9. Welke beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om uw gegevens te beschermen?

5.9. 1. Kwaliteit

De website «My Brussels» waakt er nauwlettend over dat de onjuiste, onvolledige, niet ter zake dienende of verboden gegevens worden gerectificeerd of verwijderd, en dat zij up-to-date worden gehouden.

5.9. 2. Vertrouwelijkheid

De website «My Brussels» zorgt enerzijds ervoor dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst; en anderzijds dat deze personen in kennis worden gesteld van de beginselen en voorschriften van de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook van de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten. 

5.9. 3. Beveiliging

Om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, heeft de website «My Brussels» de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, tegen de wijziging van of de toegang tot en iedere andere niet-toegelaten verwerking van de ontvangen gegevens op het internetportaal. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek ter zake en de kosten voor het toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s.

5.10. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Op dit ogenblik worden persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Na verloop van twee jaar echter zullen de gegevens anoniem gemaakt worden. In dat geval kan de gebruiker nog steeds vragen dat zijn persoonsgegevens dat zijn persoonsgegevens gewist worden via een mail naar het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

5.11. Register van de verwerkingsactiviteiten?

Overeenkomstig artikel 30 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), houdt het CIBG een register bij de verwerkingsactiviteiten. 

5.12. Wat zijn de beroepsmogelijkheden ?

Indien de gebruiker meent dat zijn persoonsgegevens verwerkt werden op wijze die niet in overeenstemming is met de Europese verordening, kan hij kosteloos klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in het geval van moeilijkheden bij het uitoefenen van voornoemde rechten of bij niet-naleving van de verplichtingen krachtens de verordening. De gebruiker heeft ook het recht op doeltreffende voorziening in rechte tegenover bepaalde handelingen en beslissingen van de toezichthoudende autoriteit wanneer deze een juridisch bindend besluit neemt of wanneer deze nalaat de gebruiker binnen een termijn van drie maanden in kennis te stellen van de voortgang of het resultaat van zijn klacht.

5.13. Geschillenbeslechting, bevoegdheid en toepasselijk recht

Voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en de Europese regelgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of die verband houden met het gebruik van deze dienst, worden opgelost via minnelijke schikking. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (België). Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke waarschuwingsmelding langs elektronische weg wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en handelsregisters die in gedrukte vorm worden aangelegd en bewaard.