Gebruiksvoorwaarden van de portaalsite My Brussels (www. mybrusselsapp.be – www.mybrusselsapp.brussels)

De onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) u toegang biedt tot zijn portaalsite My Brussels.

Deze portaalsite My Brussels is een initiatief van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, een parastatale van categorie A, opgericht door artikel 27 van de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen betreffende het Brusselse Gewest, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

  1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de portaalsite My Brussels en toegang te krijgen tot de daarin vervatte informatie, aanvaardt u onderhavige Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud. Het CIBG heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Het komt aan de gebruiker toe om daarvan kennis te nemen.

  1. Gebruik van de portaalsite MyBrussels

De inhoud van onderhavige portaalsite My Brussels wordt u enkel verschaft ter algemene informatie over de door My Brussels aangeboden diensten.

De inhoud van deze portaalsite My Brussels mag alleen worden gebruikt voor uw persoonlijk gebruik. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor enige evaluatie van het CIBG en kan in geen geval bindend zijn voor of tegenstelbaar aan het CIBG. Niets op de website kan worden beschouwd als een aanbod om diensten te kopen of te verlenen of om een contract te sluiten.

De gebruiker verbindt zich ertoe de portaalsite My Brussels te gebruiken met inachtneming van de wetten en de wettelijke en/of contractuele bepalingen. Het is de gebruiker niet toegestaan deze te gebruiken op een wijze die de belangen van het CIBG, zijn toeleveranciers en/of partners zou schaden.

  1. Garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van de portaalsite My Brussels

Algemeen kan het CIBG in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard ook, die het gevolg is van het gebruik van deze portaalsite My Brussels of de onmogelijkheid om deze te gebruiken om welke reden ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid al dan niet contractueel is, uit onrechtmatige daad, dan wel gebaseerd is op een risicoaansprakelijkheid of anderszins, ook al werd het CIBG verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1. Informatie

Het CIBG wendt alle redelijke middelen aan om bij zijn weten up-to-date informatie op de portaalsite My Brussels te publiceren. Het staat echter niet in voor de bruikbaarheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van dergelijke informatie en staat er evenmin voor in dat de website te allen tijde in alle opzichten volledig en up-to-date is. De informatie vervat op deze website kan inhoudelijke onjuistheden, technische onjuistheden of typefouten bevatten. Deze informatie wordt verschaft ten indicatieve titel en wordt op regelmatige tijdstippen gewijzigd. Het kan gebeuren dat het CIBG te allen tijde en zonder verwittiging verbeteringen en/of wijzigingen moet aanbrengen aan deze portaalsite My Brussels.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze portaalsite en bijgevolg van de verkregen informatie of gedownloade elementen tijdens het gebruik van de dienst. Het CIBG wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze portaalsite door de gebruiker, ongeacht zijn intentie.

De gebruiker erkent verder dat hij als enige verantwoordelijk is voor schade aan zijn computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van inhoud.

3.2. Toegang tot de portaalsite My Brussels

Deze portaalsite wordt aangeboden op “as is”-basis en is toegankelijk op “as available”-basis. Ondanks de op dit vlak genomen voorzorgen, kan het CIBG niet garanderen dat de dienst ononderbroken, geschikt, veilig of foutloos zal zijn, dat de resultaten die met het gebruik van de dienst worden behaald accuraat en/of betrouwbaar zullen zijn en dat eventuele gebreken in de gebruikte software zullen worden hersteld.

3.3. Hyperlinks

Deze portaalsite zou hyperlinks kunnen bevatten naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen die uitsluitend ter informatie tot uw beschikking worden gesteld. Het CIBG controleert al deze websites en de informatie die ze bevatten niet en kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid of juistheid van deze informatie.

Het CIBG wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele onjuiste, ongepaste, onrechtmatige of illegale inhoud aanwezig op de sites die toegankelijk zijn via deze hyperlinks alsook voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit hun raadpleging.

3.4. Handelingen van de internetgebruikers

Het CIBG zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de handelingen van internetgebruikers/gebruikers, die als enige verantwoordelijk zijn voor de handelingen die ze stellen en informatie die ze doorgeven bij het gebruik van het platform My Brussels.

  1. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op deze portaalsite alsmede de samenstelling en lay-out daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, iconen, filmpjes, software, databank, gegevens enz.) kunnen beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan het CIBG of aan andere titularissen.

De namen en logo’s van het CIBG die op de portaalsite staan, zijn beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. De handelsmerken en/of handelsnamen van de portaalsite My Brussels mogen niet worden gebruikt in verband met enig(e) ander(e) product of dienst dan die van het CIBG, op welke wijze ook, die verwarring zou kunnen zaaien bij de consument of op enige wijze die de waarde van het CIBG zou kunnen aantasten of in diskrediet zou kunnen brengen.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming mag de gebruiker deze portaalsite in geen geval geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, overmaken, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager ook, of op welke wijze ook, of exploiteren op welke manier ook, ongeacht de aard daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de titularis. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke procedures.

Contactpersonen

CIBG – Kunstlaan 21 – 1000 Brussel

E-mailadres voor contact: communicatie@cibg.brussels

E-mailadres voor contact m.b.t. elke vraag betreffende de rechten rond persoonsgegevens: privacy@cibg.brussels